Fashion Business

หลักสูตรรากฐาน-ศิลปะหยั่งรู้ล้ำหน้าแฟชั่น (Fashion Visionary Art)
ถ้ากำลังทำธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าเสื้อผ้า ที่ต้องเลือกตามแนวนิยมแฟชั่นปัจจุบัน หรือ
กำลังมีแนวคิดมีโครงการจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ต้นทุนที่ทุกคนมองผ่านคือ Fashion Wisdom หรือ รากฐานแห่งภูมิปัญญาแฟชั่น เพื่อให้มีมิติใหม่ในการมองภาพรวมธุรกิจแฟชั่น
อย่างผู้หยั่งรู้ล้ำหน้าแฟชั่น  โปรแกรมเรียนรู้พร้อมทดลองปฏิบัติการจริง 4 วัน
จะทำให้มุมมองด้าน สไตล์สินค้าแฟชั่น และสไตล์ตัวตนของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะมีการ
ปรับเปลี่ยน และมีความชัดเจน ทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

  1. HEP Decoding : ถอดรหัส-หยั่งราก สไตล์ตัวตนแฟชั่น ด้วย HEP Lifecode

      ทำให้เกิดมิติใหม่การมองเห็นภาพรวมสไตล์ตัวตนแฟชั่น และสไตล์ตัวตน ลูกค้าทุกกลุ่ม แนะวิธีแยกหมวดหมู่ข้อมูล ตาม HEP Lifecode  จัดเก็บใน HEP Book

  1. HEP Analysis : จัดระเบียบ-องค์ประกอบตัวตนแฟชั่น

โดยเลือกจาก HEP Lifecode ที่ตรงกับสไตล์สินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนรู้  
สรุปข้อมูลจัดเก็บใน HEP Book

  1. HEP Designs : จัดรูปแบบ-สไตล์ตัวตนสินค้าแฟชั่น ตาม HEP Lifecode ที่ได้สรุป

      เลือกและจัดเก็บไว้ใน HEP Book มาทดลองจัดรูปแบบใหม่สไตล์ตัวตนสินค้าแฟชั่น
1 Collection โดยมีรายละเอียด FDCM เพื่อนำไปจัดทำสินค้าตัวอย่างได้ สรุปและ
จัดเก็บผลงานทั้งหมดใน HEP Book

  1. HEP MTD.(Making-To-Design) : ปฏิบัติการ-นำเสนอตัวอย่างสินค้า
    ตามสไตล์ที่ได้จัดรูปแบบเอง(HEP Designs) เป็นขั้นตอนสำคัญของการสรุป เพื่อประเมินศักยภาพผู้เรียนในการจัดหาตัวอย่างสินค้าให้ตรงตามแบบที่ดีไซน์เอง จากสไตล์ตัวตนที่ได้คัดเลือก ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการส่วนตัว (โดยยึด HEP Lifecode ที่ได้เลือกไว้) จัดเก็บผลงานการเรียนรู้ และคำแนะนำไว้ใน HEP Book เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อเรียนรู้ และพัฒนาต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไป

วันเวลาเรียนและการรับสมัคร
โปรแกรมเรียนรู้ 4 วันเรียน เปิดสอนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-13.00 น. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ด้านแฟชั่นแต่ต้อง

เป็นผู้ที่กำลังประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าแฟชั่น หรือผู้มีเป้าหมายจะทำธุรกิจแฟชั่น
อัตราค่าเรียนรู้ (ไม่รวมอุปกรณ์) คนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
***สมัครภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน แล้วเริ่มเรียนในสัปดาห์แรก ของเดือนถัดไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายดูตัวอย่างผลงานได้ที่