Dress Sense Art

หลักสูตร-เติมเสน่ห์สไตล์การแต่งกาย ด้วย HEP Lifecode เป็นโปรแกรมเรียนรู้ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับผู้สนใจ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้
ในชีวิตส่วนตัว หรือเสริมอาชีพ ด้านการเติมสุนทรียลักษณ์การแต่งกาย ให้ ดูดีมีเสน่ห์
เหมาะสมลงตัว กับตัวตนที่แท้จริงของตน ในทุกสภาะและโอกาสในการปรากฏกาย
**ผู้มีอาชีพขายสินค้า หรือให้บริการด้านแฟชั่น สามารถนำไปใช้แนะนำลูกค้าได้
เนื้อหาที่จะเรียนรู้ มี 4 โปรแกรม คือ

โปรแกรม DSA-01 แต่งกายให้ดูดีมีเสน่ห์เหมาะสมกับสไตล์ตัวตนส่วนตัว
(Building Your Real Personal Style & Image Powers)
ถอดรหัสรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตน แล้วคัดแยก เลือกเครื่องแต่งกาย มาแต่งให้ตรง
ตามรหัสตัวตนส่วนตัวของตนเอง (Personal HEP Lifecode)

โปรแกรม DSA-02 แต่งกายให้ดูดีมีเสน่ห์เหมาะสมกับสไตล์ตัวอาชีพของตน
(Building Your Real Career Style & Image Powers)
ถอดรหัสรู้จักตัวตนที่แท้จริงของอาชีพของตน แล้วเลือกเครื่องแต่งกายมาแต่งให้ตรง
ตามรหัสตัวตนอาชีพของตน (Career HEP Lifecode)

โปรแกรม DSA-03 แต่งกายให้ดูดีมีเสน่ห์เหมาะสมกับสไตล์ตัวตนองค์กรที่ทำงาน
(Building Your Real Workplace Style & Image Powers)
ถอดรหัสรู้จักตัวตนที่แท้จริงขององค์กรที่ทำงานด้วย แล้วเลือก เครื่องแต่งกาย มาแต่งให้ตรง ตามรหัสตัวตนองค์กรที่ทำงาน (Corporate /Workplace HEP Lifecode)

โปรแกรม DSA-04 แต่งกายให้ดูดีมีเสน่ห์เหมาะสมกับสไตล์ตัวตนทางสังคม
(Building Your Real Social Style & Image Powers) ถอดรหัสรู้จักตัวตนที่แท้จริงของ สถานะภาพทางสังคม หรือการร่วมกิจกรรมทางสังคม แล้วเลือกเครื่องแต่งกายมาแต่ง ให้ตรง ตามรหัสตัวตนทางสังคมของตน (Social HEP Lifecode)

วันเวลาเรียนและการรับสมัคร
โปรแกรมนี้จะเปิดสอนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-10 คน เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน
เรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00-17.00 น. ไม่จำกัดพื้น,ฐานความรู้ใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าเรียนรู้ (ไม่รวมอุปกรณ์) คนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
***สมัครเรียนเป็นกลุ่ม จะมีส่วนลดพิเศษ
***สมัครภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน แล้วเริ่มเรียนในสัปดาห์แรก ของเดือนถัดไป
สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมายดูตัวอย่างผลงานได้ที่