Courses & Services

ได้จัดทำโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ และให้บริการ  ให้ตรงตามจุดประสงค์
ของผู้สนใจ โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ในทุกการเรียนรู้และให้บริการ
โดยแบ่งออกเป็น  4 Courses  และ  1 Service
Fashion Wisdoms : ภูมิปัญญาแฟชั่น
เป็นส่วนของโปรแกรมเรียนรู้ด้าน แฟชั่นดีไซน์ ซึ่งได้จัดแบ่งออกให้เหมาะสม สำหรับ
ผู้สนใจ 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มที่ 1. ผู้ต้องการเรียนรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น (Fashion Design)
1.1  เป็น ช่างเสื้อที่ต้องการเสริมความรู้และทักษะด้านการดีไซน์ เพื่อให้บริการเลือกแบบ
ดัดแปลงแบบหรือสร้างสรรค์สไตล์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
สามารถพูดคุย สื่อสารภาษาแฟชั่นและนำเสนอเป็นภาพวาดได้อย่างสวยงาม
1.2   ผู้สนใจทั่วไป ที่อยากประเมินตนเองด้านแฟชั่นดีไซน์ เพื่อการเรียนรู้ในระดับต่อไป
** ให้เลือกเรียนหลักสูตร Fashion Design ซึ่งมี 2 โปรแกรมเรียน
/ดูรายละเอียด  Fashion Design

กลุ่มที่ 2. ผู้ประกอบอาชีพซื้อมาขายไปสินค้าแฟชั่น หรือผู้สนใจจะเข้าสู่อาชีพนี้
ต้องการมีมิติใหม่ในการมองเห็นตนเอง ด้านภาพรวมของสไตล์แฟชั่นและลูกค้า
มีแนวทางในการหยั่งรู้ล้ำหน้าเพื่อการสร้างสินค้า รูปแบบใหม่ได้ล่วงหน้า
ที่มีสไตล์แตกต่าง และตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
**ให้เลือกเรียนหลักสูตร Fashion Business Design  4  วันเรียนรู้
/ดูรายละเอียด Fashion Business Design

กลุ่มที่ 3. ผู้สนใจต้องการเติมเสน่ห์สไตล์การแต่งกาย
ต้องการหลักการ แนวทาง เคล็ดลับง่ายๆ ในการปรับเปลี่ยนสไตล์ การแต่งกาย
ให้ดูดีมีพลังเสน่ห์ เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงของตน ใน 4 รูปลักษณ์ไลฟ์สไตล์
คือ Personal Lifestyle / Career Lifestyle / Workplace Lifestyle /
Social Lifestyle เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Workshop)
**ให้เลือกเรียนโปรแกรม Workshop : Dress Sense Art 4 วันเรียนรู้
/ดูรายละเอียด  Dress Sense Art

กลุ่มที่ 4. สำหรับผู้ที่อาจมีความต้องการ นอกเหนือจากหลักสูตรมาตรฐาน
สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อนำเสนอความต้องการเฉพาะ เพื่อจัดทำโปรแกรม
เรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม(Customized) ได้.
Taxila’s Fashion Hora : สุนทรียศาสตร์แฟชั่นโหรา
เป็นส่วนของการให้บริการ “ถอดรหัสเติมเสน่ห์การแต่งกาย ด้วย รหัสตัวตน (HEP Lifecode)