Arjarn Daengs Chakrit

การเปิดสถาบัน Fashion Hora เป็นการต่อยอดเส้นทางการเปิดสถาบัน
สอนด้านศิลปศาสตร์แฟชั่น จากอดีตถึงปัจจุบัน
ซึ่งแต่ละสถาบันล้วนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน คือ
2514-2525 : ร่วมก่อตั้ง ร.ร. สอนตัดเสื้อกรสยาม
เน้นการสร้างมาตรฐานใหม่การทำงาน “ช่างเสื้อมืออาชีพ”               
2525-2531 : ร่วมก่อตั้ง สถาบันแฟชั่นดีไซน์
เน้นการสร้างอาชีพใหม่ Fashion Designer ให้วงการแฟชั่นไทย
2531-2545 : ก่อตั้ง สถาบันศิลปศาสตร์แฟชั่น
เน้นการสร้างศักยภาพดีไซเนอร์ ให้ทำงานได้ครบวงจรธุรกิจแฟชั่นมาตรฐานสากล
เน้นการสร้าง นักออกแบบสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม พร้อมจัดกิจกรรมแข่งขันวัดผล
การตัดสินด้วยยอดขายสินค้าจริง
นำเสนอ”มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปศาสตร์แฟชั่น”
ด้วย รหัสตัวตน (HEP Lifecode)  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของ Fashion People 2 กลุ่มหลัก คือ 
1. Fashion Product Builders : ผู้สร้าง-ผู้ขายสินค้าแฟชั่น
2. Fashion Shoppers : ผู้ซื้อ-ผู้ใช้สินค้าแฟชั่น
รวมทั้งจะสร้าง อาชีพใหม่ให้กับ Fashion Retail Business
ที่เน้นการให้บริการโดยตรงกับลูกค้า ณ พื้นที่ขายสินค้าแฟชั่น